Έλεγχος συμμόρφωσης της Ελλάδας προς τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων

0
Στο προοίμιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, επιβεβαιώνεται η προσήλωση στα “δικαιώματα που απορρέουν από […] τους Κοινωνικούς Χάρτες που έχουν υιοθετηθεί από την Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης”. Ο Χάρτης έχει την ίδια νομική ισχύ με τις Συνθήκες (άρθρο 6 παρ. 1 ΣΕΕ), την εφαρμογή των οποίων οφείλει να διασφαλίζει η Επιτροπή (άρθρο 17 παρ. 1 ΣΕΕ).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων έχει με σειρά αποφάσεών της (65/2011,  66/2011, 76/2012, 77/2012, 78/2012, 79/2012, 80/2012) διαπιστώσει ότι τα μέτρα “λιτότητας” που επιβάλλει στην Ελλάδα το ΕCOFΙΝ με δικές του αποφάσεις (απόφαση 2013/6 της 4 Δεκεμβρίου 2012 που τροποποιεί παλαιότερες αντίστοιχες αποφάσεις) αλλά και η Επιτροπή ως μέλος της “τρόικα”, μέτρα που επιδεινώνουν τις συνθήκες εργασίας και περικόπτουν τις αμοιβές των εργαζομένων και τις συντάξεις, παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Συμβούλιο και η Επιτροπή σε ποιες ενέργειες έχουν ήδη προβεί ή σκοπεύουν να προβούν στο μέλλον για να άρουν την παραβίαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στην Ελλάδα.
Share.