Ερώτηση : Οδική ασφάλεια και ευρωπαϊκή πολιτική

0

Ερώτηση του Γ. Κατρούγκαλου με αίτημα γραπτής απάντησης:

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την οδική ασφάλεια 2011- 2020 προβλέπει τη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα σήμερα καταγράφεται ένας από τους πιο υψηλούς δείκτες θανατηφόρων τροχαίων. Το 2013 ο τραγικός απολογισμός στην Ελλάδα ήταν 81 θάνατοι από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκων, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ ανερχόταν σε 52.

Το 6% των ατυχημάτων με αυτοκίνητο οφείλεται σε τεχνικά ελαττώματα των οχημάτων, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε 2.000 θανάτους ετησίως και πολλαπλάσιους τραυματισμούς.

Ένα μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων που συμβαίνουν στην Ελλάδα οφείλεται στην κακή κατάσταση του εθνικού οδικού δικτύου, το οποίο μάλιστα επιδεινώνεται δραματικά σε όλη την περίοδο της κρίσης εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας.

Ερωτάται η Επιτροπή:

–     Πόσα χρήματα έχουν διατεθεί εκ μέρους της ΕΕ το 2013 και το 2014 για την καταπολέμηση των τροχαίων ατυχημάτων, μέσα από ποιες διαδικασίες, και τι προβλέπεται να γίνει το 2015;

–     Σε ποια κράτη μέλη της ΕΕ είναι υποχρεωτικός ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων και σε ποια από αυτά δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι και σήμερα;

–     Τι κονδύλια προβλέπεται να διατεθούν για τις μεταφορές και τα δίκτυα στην Ελλάδα για το 2013, 2014 και 2015;

 

Απάντηση του σχετικού οργανισμού:

EL

E-006229/2014

Απάντηση του κ. Kallas

εξ ονόματος της Επιτροπής

(19.9.2014)

 

1 και 3. Τα μέτρα οδικής ασφάλειας είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία[1], καθώς και από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)[2].

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, περισσότερα από 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν την περίοδο 2007-2013 για οδικές υποδομές[3]. Πολλές δράσεις που στοχεύουν στη μείωση της οδικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα (σε όλες τις παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων και τον βόρειο άξονα της Κρήτης), καθώς και μελέτες που αφορούν μικρότερες παρεμβάσεις (π.χ. τοποθέτηση σημάτων, εμποδίων, ανακλαστικών καθρεφτών) αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015[4].

Για την περίοδο 2014-2020, η συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα προβλέπει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τις μεταφορές. Η οδική ασφάλεια αποτελεί έναν από τους τομείς παρέμβασης.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας προγραμματισμού του CEF για το 2014, 160 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται[5] για δράσεις υλοποίησης ασφαλών και προστατευμένων υποδομών (χώροι στάθμευσης για φορτηγά, ασφάλεια σηράγγων και αναβάθμιση ισόπεδων διαβάσεων) σε οδικά τμήματα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Από το ποσό αυτό, 70 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για δράσεις στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Έως το τέλος του 2016, 580 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται αποκλειστικά για έργα στην Ελλάδα που αφορούν τα κεντρικά τμήματα του ΔΕΔ-Μ[6]. Τα έργα του ΔΕΔ-Μ στην Ελλάδα είναι δυνατόν να τύχουν επίσης χρηματοδότησης από το γενικό κονδύλι του CEF, το οποίο ανέρχεται σε 14,9 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020 και είναι προσβάσιμο σε ισότιμη βάση από όλα τα κράτη μέλη.

2. Οι τεχνικοί έλεγχοι έγιναν υποχρεωτικοί σε όλη την ΕΕ για τα φορτηγά και τα λεωφορεία ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, με την οδηγία 77/143/ΕΟΚ[7], ενώ για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά φορτηγά από τη δεκαετία του 1990, με την οδηγία 96/96/ΕΚ[8]. Από το 1998, οι τεχνικοί έλεγχοι των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και των επιβατικών αυτοκινήτων είναι υποχρεωτικοί σε όλα τα κράτη μέλη.[1]     Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής

[2]     Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129).

[3]     Από σύνολο 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για όλα τα μέσα μεταφοράς

[4]     Λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών για την περίοδο 2007-2013

[5]     COM (2014)1921

[6]     Από τα 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταβιβάζονται στον CEF από το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013.

[7]     Οδηγία 77/143/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Δεκεμβρίου 1976, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ L 47 της 18.02.1977, σ. 47-51)

[8]     Οδηγία 96/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ L 46 της 17.02.1997, σ. 1-19).

Share.