Τοπικές Μονάδες Υγείας: Ένα Νέο Σύστημα Υγείας με Κέντρο τον Πολίτη

0

Τοπικές Μονάδες Υγείας: Ένα Νέο Σύστημα Υγείας με Κέντρο τον Πολίτη

Το νέο πολυνομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε στη Βουλή στις 3 Αυγούστου 2017 εισάγει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Η κυβέρνηση ανασυγκροτεί και αναβαθμίζει μέσω της δημιουργίας των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤοΜΥ) έναν από τους βασικότερους πυλώνες του κοινωνικού κράτους.

Η συγκεκριμένη στρατηγική διεύρυνσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) μέσω των νέων αυτών αποκεντρωμένων δομών, τοποθετεί στο επίκεντρο τον άνθρωπο-πολίτη ανεξάρτητα από οικονομικές ή ταξικές διαφοροποιήσεις. Με την ισότιμη και καθολική πρόσβασή του στις παροχές υγείας, αποτυπώνεται με σαφήνεια ο κυρίαρχος ρόλος του δημόσιου συστήματος και η ταυτόχρονη συμπληρωματικότητα του ιδιωτικού τομέα.

Η δημιουργία των ΤοΜΥ και η θέσπιση του οικογενειακού γιατρού αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τομές στο χώρο της υγείας, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα στο ιατρικό προσωπικό να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη επάρκεια στις ανάγκες του πληθυσμού της κάθε περιοχής.  Ταυτόχρονα, η συγκρότηση ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για τον κάθε πολίτη δημιουργεί συνθήκες εμπιστοσύνης με τον εκάστοτε γιατρό και επιτρέπει τη συνεχή και εμπεριστατωμένη ιατρική παρακολούθησή του.

Το Υπουργείο Οικονομίας, έχοντας εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των πρώτων 239 ΤοΜΥ, τουλάχιστον για μία τετραετία, προσφέρει στους γιατρούς των βασικών ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις περιφερειακές αυτές μονάδες, δυνατότητες πλήρους απασχόλησης με ανταγωνιστικές αποδοχές και δυνατότητες επιστημονικής εξέλιξης. Επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να σταματήσει η μετανάστευση του άρτια εκπαιδευμένου ελληνικού ιατρικού δυναμικού προς το εξωτερικό ενώ παράλληλα γίνεται κίνητρο για την επιστροφή εκείνων που θέλουν να επαναπατριστούν με σοβαρούς επαγγελματικούς όρους και ανοιχτούς μελλοντικούς ορίζοντες.

Πιο συγκεκριμένα, για την στελέχωση των πρώτων δομών έχουν προκηρυχτεί 2.900 θέσεις εργασίας σε όλη την επικράτεια (1.200 γιατροί και 1.700 άλλο προσωπικό). Σε επίπεδου Νομού Μεσσηνίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αδυναμίες που υπάρχουν στις υφιστάμενες δομές υγείας (ΠΕΔΥ και Κέντρα Υγείας), πρόκειται να λειτουργήσουν 3 ΤοΜΥ και έχουν προκηρυχτεί συνολικά για το Νομό περί τις 70 θέσεις ιατρικού και λοιπού προσωπικού με ιδιαίτερα αυξημένα κίνητρα.

Δεδομένου ότι οι ΤοΜΥ αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στόχος είναι η άμεση φροντίδα των πολιτών με πρόσβαση σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου τρόπου λειτουργίας της ΠΦΥ μέσα από τη συγκρότηση διεπιστημονικών ομάδων. Τέλος, η πρωτοβουλία δημιουργίας των ΤοΜΥ αποτελεί στρατηγικό άξονα της κυβέρνησης για την ύπαρξη και την αποτελεσματική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανθρωποκεντρικής φροντίδας.

 

Share.