Κατηγορία: Ερωτήσεις

Ερωτήσεις
0 Έλεγχος συμμόρφωσης της Ελλάδας προς τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Στο προοίμιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, επιβεβαιώνεται η προσήλωση στα “δικαιώματα που απορρέουν από […] τους Κοινωνικούς Χάρτες που έχουν…